All movies

 1. Ye ban ge sheng

  1937 — a.k.a. Song at Midnight, in 2 top lists Check
 2. Ai yu

  1934 Check
 3. Bao yu li hua

  1934 Check
 4. Chun can meng duan

  1947 Check
 5. Diao Liu shi

  1940 Check
 6. Du mang qing yuan

  1961 Check
 7. Fu huo de mei gui

  1957 Check
 8. Gou xiong shou

  1957 Check
 9. Gu wu xing shi ji

  1938 Check
 10. Han jiang luo yan

  1935 Check
 11. Hei ye guai ren

  1928 Check
 12. Hong fu si ben

  1959 Check
 13. Hun shi mo wang

  1929 Check
 14. Jiu se cai qi

  1957, in 0 top lists Check
 15. Kong gu yuan sheng

  1930 Check
 16. Leng yue shi hun

  1938 Check
 17. Liu lang er

  1958 Check
 18. Liu yue xue

  1959 Check
 19. Ma feng nu

  1939 Check
 20. Mei yan qin wang

  1949 Check
 21. Qing chang guai ren

  1926 Check
 22. Qiong lou hen

  1949 — a.k.a. The Haunted House Check
 23. Qiu Haitang

  1943, in 0 top lists Check
 24. Tian luo di wang

  1947 Check
 25. Wan shi liu fang

  1944 — a.k.a. Eternity Check
Remove ads

Showing items 1 – 25 of 32