ShootThePicture's checked movies

 1. Ching wa wong ji

  1984, in 0 top lists, checked 1 year 3 months ago (9 checks) Check
 2. Do sing daai hang II ji ji juen mo dik

  1992 — a.k.a. Casino Tycoon II, in 0 top lists, checked 1 year 4 months ago (6 checks) Check
 3. Do sing daai hang: San goh chuen kei

  1992 — a.k.a. Casino Tycoon, in 0 top lists, checked 1 year 4 months ago (7 checks) Check
 4. Shen yong shuang mei mai

  1989 — a.k.a. Double Causes Trouble, in 0 top lists, checked 1 year 4 months ago (10 checks) Check
Remove ads